H.R.H. Prince Joachim of Denmark visits Khalifa Port